Generelle forretningsbetingelser

 

Generelle vilkår for brug

 

Denne internetside (”framily”) udbydes af Framily GmbH, Eppendorfer Baum 23, 20249 Hamburg, registreret i handelsregisteret i Hamborg, Tyskland, under nr. HRB 139149 (”Framily”). Nedenstående vilkår for brug i den på brugstidspunktet gældende version regulerer retsforholdet mellem Framily og brugeren af tilbuddet (”kunden”) på framily.

 

§ 1

Gyldighedsområde

Disse vilkår for brug træder i kraft, når du åbner framily med og uden registrering, og de indgår som en væsentlig bestanddel af enhver kontrakt, som via framily indgås mellem kunden og Framily, såfremt intet andet er aftalt.

 

§ 2

Brugen af webstedet, bestillingsprocessen og indgåelse af kontrakt

(1)   Framily fremstiller personlige bøger (”varer”) til kunden på baggrund af digitale forlæg i filformaterne JPG og PNG, som kunden oploader til Framily ved hjælp af bog-konfiguratoren på framily.

(2)   For at kunne bruge Framilys bog-konfigurator kræves en internetforbindelse og en gængs internetbrowser som f.eks. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari. Foregår bestillingen via en mobil enhed, kræves der en opdateret version af Android 5.0 eller iOS 3.1 eller nyere for at processen kan køre optimalt.

(3)   Kunden kan på framily vælge den vare, der skal konfigureres, og gøre den personlig ved hjælp af bestemte parametre (f.eks. navn, hovedfigurens udseende eller en dedikation). Den således udformede færdige vare kan kunden ved hjælp af knappen ”Bestil” lægge i varekurven og her kontrollere den en ekstra gang. Hvis kunden ikke har flere ønsker til ændringer og beslutter sig for at vælge produktet, kan kunden starte bestillingsprocessen ved at trykke på knappen ”Til kassen”. Bestillingsprocessen starter med, at kunden logger ind som bruger i online-shoppen, enten ved at oprette sig som ny bruger eller ved at logge ind på en eksisterende Framily-kundekonto ved at udfylde de obligatoriske felter, der er mærket med (*). Når alle nødvendige oplysninger er tastet ind, vælger kunden den ønskede betalingsmåde og tilføjer eventuelt en separat leveringsadresse og/eller et værdibevis. I det sidste step har kunden mulighed for endnu en gang at kontrollere sine oplysninger og bestillinger. Ved at klikke med musen på knappen ”Bindende bestilling” afgiver kunden en juridisk bindende bestilling. En bestilling er kun mulig, hvis kunden forinden ved at klikke med musen på afkrydsningsboksen bekræfter at have læst og accepteret Framily’s  Generelle vilkår for brug.

(4)   Det er ikke muligt at ændre oplysningerne efter kundens bindende afgivelse af bestilling. Såfremt der hos kunden er sket utilsigtede indtastningsfejl eller forstyrrelser ved ordreoverførslen, hvis bestillingen f.eks. ved et uheld er afsendt to gange som følge af dobbeltklik med musen, eller hvis internetforbindelsen blev afbrudt, kan det ske, at kunden enten får den elektroniske bestillingsbekræftelse to gange eller slet ikke får den. I så fald er kunden forpligtet til omgående, efter at fejlen er konstateret, at kontakte Framily Service på service@framily.dk. Medarbejderne vil derefter tage sig af problemet.

(5)   Visningen af produkterne i online-shoppen er ikke et juridisk bindende tilbud, men et uforbindende online-katalog. Ved at klikke på knappen ”Køb” afgiver du en bindende bestilling af den vare, der befinder sig i varekurven. En bekræftelse af, at bestillingen er modtaget, afsendes umiddelbart efter bestillingens afsendelse på webstedet og udgør endnu ikke en godkendelse af ordren. Framily accepterer bestillingen som et tilbud, hvorved der indgås en kontrakt ved enten at sende en ordrebekræftelse via e-mail eller ved at levere varen inden for 15 hverdage. Kontrakten indgås med forbehold for, at varen er til rådighed og kan leveres.

(6)   Ved at opgive en gyldig e-mailadresse til Framily accepterer kunden, at hans/hendes ordrer også modtages og behandles via e-mail. Kunden forsikrer, at meddelelser fra Framily formidles til kunden. Kunden er af Framily udtrykkeligt blevet gjort opmærksom på, at misbrug ved e-mailtransmission ikke kan udelukkes. Framily kan ikke kontrollere e-mailordrer med henblik på afsenderens rigtighed og ordrernes indholdsmæssige rigtighed. Framily er fritaget for ethvert ansvar og alle regreskrav, der måtte opstå som følge af misbrug af overførselssystemet.

(7)   Indgåelse af kontrakten afhænger af, om de nødvendige tekniske forudsætninger foreligger hos kunden.

(8)   Kunden skal være fyldt 18 år for at kunne indgå en gyldig kontrakt med Framily.

 

§ 3

Priser

(1)   Gældende priser er de priser, der gælder den dag bestillingen modtages hos Framily.

(2)   Alle priser er i danske kroner og er inkl. gældende moms. Eventuelle forsendelsesomkostninger anføres særskilt.

 

§ 4

Udelukkelse af fortrydelsesret

Den vare, der tilbydes til salg på framily, er ikke fremstillet på forhånd. For fremstilling af varen er kundens individuelle valg eller beslutninger af afgørende betydning, eller varen er entydigt tilpasset kundens personlige behov. Derfor er der ingen fortrydelsesret.

 

§ 5

Omfanget af Framilys forpligtelser, kundens ændringer og ansvar

(1)   Framily eller den virksomhed, som Framily måtte vælge til opgaven, overtager trykdataene til fremstilling af varen fra kunden og udfører de kontraktmæssige ydelser på dette grundlag. Framily kontrollerer ikke de trykdata, der er overført fra kunden, med henblik på dataenes tekniske og æstetiske egnethed til tryk af varen. Ansvaret for rigtigheden, fuldstændigheden og egnetheden af de trykdata, der modtages fra kunden, og som skal bruges til fremstilling af varen, ligger hos kunden. Framily hæfter ikke for kvalitetsforringelser eller andre mangler, der skyldes de trykdata, der er overført fra kunden.

(2)   Kundens bestilling og dataoverførsel gælder som godkendelse til tryk.

(3)   Det er alene kunden, som er ansvarlig for godkendelsen til tryk og for de billeder, der skal trykkes på varen. Den kontrolfunktion vedrørende billedkvalitet og andre overensstemmelser, der stilles til rådighed i den anvendte software, er blot en oplysning i ovennævnte betydning. Det påhviler kunden at sikre de data, han/hun har overført til Framily samt andre oplysninger, råd eller anbefalinger modtaget fra Framily, og beskytte disse mod uautoriseret adgang fra tredjepart (f.eks. hacking af personoplysninger). Derudover har Framily også ret til at fremstille sikkerhedskopier af de data, der modtages fra kunden.

(4)   Framily forbeholder sig ret til ændringer af ydelsesgenstanden, som skyldes den tekniske videreudvikling, i det omfang ydelsens anvendelighed og værdi ikke reduceres som følge heraf. Framily vil informere kunden før væsentlige ændringer i udførelsen.

(5)   Framily har ret til helt eller delvist at gøre brug af underleverandører til udførelse af ydelserne.

 

§ 6

Leveringsperiode

(1)   Leveringsfristerne begynder ikke at løbe, før Framily har de data og dokumenter fra kunden, der kræves til udførelse af ydelserne, i nødvendig, aftalt og fejlfri tilstand. Dette gælder også for data og dokumenter, der tilføjes i leveringsperioden; i så fald udskydes leveringsfristen, indtil alle nødvendige data og dokumenter er modtaget fra kunden.

(2)   Datoer og frister anses kun som værende bindende aftalt, når de udtrykkeligt er bekræftet af Framily som på skrift. Ellers er de ikke bindende.

(3)   I tilfælde af force majeure, som gør en ydelse eller forpligtelse væsentlig vanskeligere eller umulig for en part, har den pågældende part ret til at udskyde opfyldelsen af denne ydelse eller forpligtelse med den tid, forhindringen varer, samt en rimelig opstartstid. Faglige konflikter på parternes virksomheder eller faglige konflikter på tredjeparts virksomheder eller lignende omstændigheder, som parterne direkte eller indirekte rammes af, er sidestillet med force majeure.

 

§ 7

Levering, risikoovergang, forsendelsesomkostninger, transportskader

(1)   Leveringsområder er Danmark, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien, Polen, Norge og Sverige.

(2)   Framily leverer den bestilte vare til den af kunden oplyste adresse inden for 15 hverdage. I særlige tilfælde kan leveringstiden forlænges i rimeligt omfang.

(3)   Framily har ret til at foretage delleverancer. Framily afholder de ekstra forsendelsesomkostninger, der opstår ved dellevering.

(4)   Hvis kunden er handelsdrivende, overgår alle risici og farer ved forsendelsen til kunden, så snart varen udleveres til transportvirksomheden. Dette gælder også, hvis Framily foretager en dellevering.

(5)   Til emballering og forsendelse af varen fakturerer Framily det leveringsgebyr, der er blevet oplyst ved bestilling. Ved dellevering faktureres leveringsgebyret kun én gang.

(6)   Hvis det ikke er muligt at levere varen til kunden, f.eks. fordi kunden ikke kunne træffes på den af ham/hende oplyste leveringsadresse, selvom kunden har fået oplyst leveringstidspunktet med rimelig frist, afholder kunden omkostningerne til den mislykkede levering. Derudover har Framily ret til for kundens regning og risiko at opbevare varen eller få den opbevaret i den tid, leveringshindringen foreligger.

(7)   Leveringsforsinkelse fra Framilys side berettiger ikke kunden til at nægte modtagelse eller til at rejse erstatningskrav, medmindre der foreligger et forsætligt eller groft uagtsomt forhold fra Framilys side.

(8)   Det er den virksomhed, Framily gør brug af til transport af varen, som hæfter over for Framily for skader på varen, der måtte opstå under transporten. Hvis kunden modtager en vare, der er blevet skadet under transporten, skal kunden på forlangende udlevere dokumentation herfor til Framily. Eventuelle erstatningskrav fra kunden over for transportfirmaet berøres ikke af denne bestemmelse.

 

§ 8

Betalingsbetingelser og værdibeviser

(1)   Såfremt intet andet er aftalt, er alle betalinger forfaldne til betaling umiddelbart efter fakturering. Kunden kan vælge mellem følgende betalingsmåder: PayPal, kreditkort (Visa eller Master Card), SEPA-debitering, faktura, straksoverførsel og Amazon Pay og andre landespecifikke betalingsmetoder. Framily forbeholder sig ret til alene at tilbyde kunden visse typer af betalingsmåder for den bestilte ordre, f.eks. alene dem der svarer til den relevante kreditværdighed for at dække kreditrisikoen.

(2)   Betaling for alle varer og formidling af alle betalingsmåder sker via en ekstern leverandør af betalingsservice (Adyen Payment Services). Kontraktforholdet mellem leverandøren af betalingsservice og kunden er udelukkende baseret på serviceleverandørens vilkår for brug. Kunden kan finde yderligere information på serviceleverandørens hjemmeside eller under bestillingsprocessen. Kunden anmodes om at oplyse betalingsdetaljer til den eksterne leverandør af betalingsservice. Kunden kan også blive bedt om at acceptere yderligere vilkår og betingelser i forbindelse med brug af denne service. Framily påtager sig intet ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brug af en sådan ekstern leverandør af betalingsservice og fraskriver sig herved dette ansvar i videst muligt omfang efter gældende ret.

(3)   Det står Framily frit for at formidle fakturaer og betalingspåmindelser udelukkende ad elektronisk vej.

(4)   Kunden er ansvarlig for, at betalingsoplysningerne (kreditkortoplysninger eller oplysninger til debitering) er opdaterede og komplette. Hvis en betaling ikke kan indkræves, afholder kunden alle omkostninger, der måtte opstå for Framily i den forbindelse, især bankgebyrer i forbindelse med returnering af debiteringer og lignende gebyrer, i det omfang kunden er skyld i den hændelse, der udløser omkostningerne.

(5)   I det omfang kunden har indløst værdibeviser under bestillingsprocessen, og betalingen udebliver, forbeholder Framily sig retten til at spærre og annullere disse værdibeviser.

 

§ 9

Modregning, tilbageholdsret, formueforringelse hos kunden

(1)   Kunden er kun berettiget til modregning af krav fra Framily, såfremt kundens modkrav er anerkendt eller ubestridt af Framily eller har retskraft.

(2)   Kunden kan kun gøre  tilbageholdsret gældende, i det omfang kravene bygger på samme kontraktforhold.

 

§ 10

Tredjeparts rettigheder, strafferet

(1)   Kunden indestår for, at de af kunden formidlede trykdata, ikke overtræder tredjeparts ophavs-, varemærke-, personrettigheder eller andre rettigheder. Dette gælder især med henblik på personer og genstande, der er afbildet på de fotos, der skal trykkes på varen.

(2)   Det er kunden, der alene er ansvarlig for overtrædelse af tredjeparts rettigheder som følge af de fremsendte trykdata. Kunden friholder således Framily fra samtlige krav fra tredjepart.

(3)   Framily er ikke forpligtet til at udføre trykordrer, der i sig selv eller i kraft af deres indhold overtræder gældende lovgivning eller tredjeparts rettigheder. I disse tilfælde har Framily ret til at opsige kontrakten. Framily er ikke forpligtet til at undersøge, om trykordrer i sig selv eller deres indhold overtræder gældende lovgivning eller tredjemands rettigheder.

(4)   Kunden indestår med sin bestilling for, at indholdet i de overførte billedfiler ikke overtræder straffeloven, love om beskyttelse af børn og unge, især bestemmelserne vedrørende spredning af børnepornografi, samt anden lovgivning. Skulle Framily blive bekendt med overtrædelser af denne indeståelse, vil Framily omgående kontakte de ansvarlige myndigheder med henblik på retsforfølgning.

 

§ 11

Manglende opfyldelse, garanti og ansvar

(1)   Leveringsforsinkelse fra Framilys side berettiger ikke kunden til at rejse erstatningskrav, medmindre der er tale om et forsætligt eller groft uagtsomt forhold fra Framilys side.

(2)   Hvis den leverede vare er mangelfuld, har kunden 2 års reklamationsret over for Framily. Mangler på varen skal kunden indberette skriftligt hurtigst muligt og inden for to måneder efter, at manglen er opdaget. Fører reklamation ikke til en løsning, har kunden mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, www.forbrug.dk.

(3)   Framily og de udbydere og telekommunikations- og netværkstjenester, som Framily benytter sig af, hæfter ikke for nogen form for skade, der opstår som følge af at family bruges eller ikke bruges, især ikke for, at framily fungerer fejlfrit eller uden afbrydelser. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, garanti for retsmangler, ubeskadiget tilstand, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål med hensyn til sidernes tilgængelighed, nøjagtighed, pålidelighed eller indhold. Framily hæfter ikke for direkte, indirekte eller tilfældige skader eller for følgeskader, for tab af fortjeneste eller for forretningsafbrydelser, som skyldes brugen af eller manglende mulighed for at bruge framily og de heri indeholdte ydelser. Dette gælder også, selvom Framily er blevet orienteret om muligheden for sådanne skader.

(4)   For tab eller ødelæggelse af data hos kunden hæfter Framily kun med et beløb svarende til de typiske gendannelsesomkostninger, der opstår på trods af regelmæssig sikkerhedskopiering af data i overensstemmelse med det aktuelle tekniske udviklingsniveau.

(5)   Framily er især ikke ansvarlig og hæfter ikke for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af påvirkning udefra på kundens system eller under dataoverførslen fra kunden til Framily eller fra Framily til kunden.

(6)   I det omfang der på trods af ovenstående bestemmelser måtte ligge et erstatningsansvar hos Framily, er dette ansvar under alle omstændigheder begrænset til skader, der er forårsaget af Framily, Framilys lovmæssige repræsentanter eller medhjælpere som følge af forsætlig eller groft uagtsom adfærd eller som beror på en overtrædelse af en for kontraktforholdet væsentlig hovedforpligtelse. Skadeserstatningsansvaret er begrænset til den påregnelige, typisk forekommende skade, såfremt Framily ikke har overtrådt kontrakten som følge af forsætlig eller groft uagtsom adfærd.

(7)   Ansvar som følge af strafbar forvoldelse af skade på personers liv og helbred berøres ikke heraf. Dette gælder ligeledes for det lovpligtige ansvar i henhold til produktansvarsloven.

(8)   Alle oplysninger, råd og anbefalinger fra Framily er afgivet i god tro. En kontraktmæssig hoved- eller biforpligtelse til at give oplysninger, råd og anbefalinger foreligger ikke. Framily er således ikke forpligtet til at erstatte en skade, der måtte opstå ved at følge en oplysning, et råd eller anbefaling fra Framily, medmindre ansvaret skyldes en ulovlig handling eller en anden lovbestemmelse. Ved oplysninger, råd og anbefalinger kan der være tale om billeder eller tekster, uafhængigt af om disse oplysninger, råd eller anbefalinger er offentligt tilgængelige eller er givet personligt til kunden.

(9)   Derudover er ethvert skadeserstatningsansvar fra Framily udelukket, uanset på hvilket juridisk grundlag og i det omfang det er tilladt iht. gældende lovgivning.

 

§ 12

Databeskyttelse

Oplysninger om type, omfang, sted og formål med indsamling, behandling og anvendelse af de personoplysninger, der kræves til udførelse af bestillinger samt til forsendelse af nyhedsbrevet via e-mail eller post eller til øvrige reklameformål samt kundens ret til oplysninger og retten til berigtigelse, blokering, tilbagetrækning og sletning findes i bestemmelserne om databeskyttelse.

 

 § 13

Forbehold for ændringer

(1)   Framily forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel eller samtykke at ændre eller slette tilbuddet fra framily.

(2)   Framily har desuden ret til når som helst at ændre brugsbetingelserne. Ændringer af brugsbetingelserne bekendtgøres på framily. Den fortsatte brug af Framilys ydelser efter bekendtgørelse af de relevante ændringer forstås som et samtykke til disse ændringer, medmindre kunden gør indsigelser mod ændringerne inden for 10 dage efter bekendtgørelsen.

 

§ 14

Afsluttende bestemmelser

(1)   Kundens afvigende forretningsbetingelser samt ændringer af og tilføjelser til disse vilkår for brug gælder kun, såfremt de er skriftligt accepteret af Framily. Dette gælder også, hvis der ikke udtrykkeligt er gjort indsigelse mod kundens handels- og/eller leveringsbetingelser.

(2)   Skulle en eller flere af bestemmelserne være eller blive ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf.

(3)   Tysk ret er gældende eksklusive FN's konvention om aftaler om international køb (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods af 11.04.1980). Uanset det forannævnte gælder ufravigelige bestemmelser om forbrugerbeskyttelse i kundens sædvanlige opholdsland, hvis kunden er forbruger.

(4)   Opfyldelsessted og eksklusivt værneting er Hamborg, i det omfang begge parter er erhvervsdrivende.

(5)   Kunden kan til enhver tid se den nyeste version af disse generelle forretningsbetingelser på framily under ”Generelle forretningsbetingelser”. Samtidig modtager kunden de generelle forretningsbetingelser som pdf-fil vedhæftet den automatiske bestillingsbekræftelse, som efter afsluttet bestilling sendes til den e-mailadresse, der er oplyst af kunden. Kunden kan downloade de generelle forretningsbetingelser og gemme dem på sin enhed. For at kunne åbne pdf-dokumentet skal kunden bruge programmet Adobe Reader, som kan downloades gratis på www.adobe.com, eller et lignende program, som kan åbne pdf-filer.

 

Status: maj 2021